Špičkové váhy pro dopravu a průmysl 

Automatické vážicí stanice na dálnici D2 / na silnici E50

1. Projekt AVS na dálnici D2 (2007)

Doba, kdy pracovníci Celní správy (CS) nepřetržitě kontrolovali zatížení všech nákladních vozidel přejíždějících hranice ČR, je již minulostí. To bylo možné pouze do konce roku 2007 před vstupem ČR do Schengenského prostoru. Kontrola zatížení vozidel, kterou nařizuje zákon O pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a usnesení vlády č. 1027 z r. 2004 o soustavném využití funkčních stacionárních vah v blízkosti státní hranice, mohla být prováděna jen tak, aby nebylo narušeno plynulé hraniční odbavování.

Bohužel, vzhledem k rostoucímu počtu nákladních vozidel na hraničních přechodech po vstupu ČR do EU na jedné straně a snižování počtu pracovníků CS na straně druhé došlo po roce 2004 k omezení vážení vozidel. Proto jeden z důvodů, proč se přistoupilo k řešení projektu VaV na vybudování bezobslužné automatické vážící stanice (dále "AVS") byla úspora pracovních sil a zefektivnění výběru přetížených a nebezpečně naložených vozidel. Projekt byl koncipován tak, aby funkce AVS byla plně v souladu se zněním Schengenských dohod, tedy bez omezení volného pohybu zboží a služeb v rámci Schengenského prostoru.

Logo MPOPro projekt AVS získala společnost Tenzováhy, s.r.o. finanční podporu formou dotace od MPO v rámci programu IMPULS.

Postup řešení a výsledky projektu VaV

Řešení projektu č. FI-IM4/113 bylo zahájeno v květnu 2007. Lokalita budované stanice na tělese dálnice D2 a přilehlém prostoru bývalého hraničního přechodu byla zvolena tak, aby mohlo být využito již existující infrastruktury, což značně snížilo finanční náročnost projektu a umožnilo řešiteli zaměřit se na vývoj technologií a procesů fungování stanice.

AVS mapa

Automatická vážicí stanice (AVS) tvořená třemi provozními soubory zařízení (stupni) byla naprojetována dle podmínek projektu VaV v areálu bývalého celního přechodu Břeclav – dálnice a pak asi 1 km před vjezdem do tohoto areálu přímo na tělese dálnice D2. Stanice má sloužit hlavně pro vytipování špatně naložených nákladních vozidel pomocí HS WIM zařízení = vysokorychlostních dynamických vah, k jejich odklonu z dálničního tělesa pomocí proměnných dopravních značek (PDZ) směrem do areálu, k jejich řádnému úřednímu vážení pomocí nízkorychlostní dynamických vah LS WIM na vstupu do areálu a k zpoplatnění a přeložení vozidel, která se dopustila přestupku oproti vyhl. MD ČR č. 341/2002 Sb. přímo na místě. Vozidla nevybraná zařízením HS WIM ke kontrole mohou pokračovat v jízdě po D2 bez omezení jejich pohybu v souladu se zněním Schengenských dohod.

Technicky jsou jednotlivé stupně automatické vážicí stanice tvořeny následujícími provozními soubory zařízení (PS):

1. PS1 - předvýběr vozidel

PS1 předvýběr vozidla(vysokorychlostní dynamické vážení vozidel "HS WIM" a jejich odklon z dálnice pomocí PDZ)

2. PS2 - úřední vážení vozidel

PS2(nízkorychlostní dynamické vážení vozidel "LS WIM")

3. PS3 - pracoviště pro výkon služby

PS3(zpoplatnění vozidel přestupců)

 

V první fázi řešení byl řešitelem navržen a uveden do provozu automaticky pracující stupeň PS2 - úřední vážení vozidel (zvané též "nizkorycholstní dynamické vážení - LS WIM") a z větší části i třetí stupeň PS3 - pracoviště pro výkon služby. Bylo tak možno včas získat údaje o provozu a struktuře zatížení vozidel ve sledovaném úseku dálnice D2, protože před vstupem ČR do Schengenského prostoru všechna nákladní vozidla sjížděla z dálnice do areálu CP a projížděla přitom přes PS2, kde byla automaticky vážena při nižší rychlosti povolené pro úřední vážení.

Provozní soubor PS1 - předvýběr vozidel (vysokorychlostní dynamické vážení "HS WIM") byl do konce roku 2007 projekčně i technicky připraven pro instalaci do tělesa dálnice D2, realizace plánovaná na 1. pol. 2008 však musela být řešitelem pozastavena vzhledem k smluvně nevyjasněnému vztahu správce komunikace - ŘSD k dobudování a provozu stanice.

I přesto bylo možné po vzájemném provázání technologie PS2 a PS3 (listopad 2007) začít využívat stanici ke zpoplatnění nákladních vozidel přestupců, což dokládají výsledky provozu vážicí stanice. Projednání přestupku je na stanici jediná činnost vyžadující lidskou obsluhu. Tuto činnost v současnosti provádějí pracovníci Celní správy CŘ Brno.

2. Automatická vážicí stanice u St. Hrozenkova

 Po roce příprav byla v červnu 2011 uvedena do provozu druhá AVS vybavená vážicí technologií společnosti Tenzováhy, tentokráte na silnici I /50 (E50) u Starého Hrozenkova. Jedná se o zatím o jednostupňovou vážicí stanici, která může pracovat v souladu se zákonem 13/97 Sb. o pozemních komunikacích jak v režimu "nízkorychlostního" tak i "vysokorychlostního" vážení.

Zlínský kraj je tak prvním krajem v republice, který automatickou vážicí stanici uvedl do reálného provozu pro ochranu své silniční sítě. Z pověření ŘSD zde certifikovaní zaměstnanci spol. Tenzováhy, s.r.o. zajišťují  úřední měření vozidel, pracovníci Policie ČR a Celní správy pak řešení případných přestupků.

O zkušenostech z prvních měsíců provozu se můžete dočíst více v tomto článku.

 

Jste zde: Tenzováhy - váhy pro dopravu a průmysl Automatická vážicí stanice

 

na začátek stránky

 

© TENZOVÁHY, s.r.o., Machátova 345/3, 783 01 Olomouc - Slavonín, Česká republika, tel./fax: (+420) 585 428 186, e-mail: info@tenzovahy.cz  |  Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz